การศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจมหภาคจากมาตรการส่งเสริมการผลิตอุตสาหกรรมชิ้นส่วนประกอบระบบรางภายในประเทศไทยและแนวทางเชิงนโยบายที่เหมาะสม