การพัฒนาก้อนปลูกสำเร็จรูปสำหรับการผลิตกล้วยไม้ตัดดอกสกุลหวาย

Publish Year National Journal 2
2020 inนายกาญจน์เจริญ ศรีอ่อน, inดร.ศุภธิดา อับดุลลากาซิม, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาบล็อกวัสดุปลูกสำหรับผลิตกล้วยไม้ตัดดอกสกุลหวาย", แก่นเกษตร, ปีที่ 48, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2020, หน้า 966-979
2018 exศุภสุตา การูจี, exสุริวัฒน์ ช่วยบำรุง, inดร.ศุภธิดา อับดุลลากาซิม, รองศาสตราจารย์, inดร.สิรินาฏ น้อยพิทักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของความถี่ในการใส่ปุ๋ยต่อการเจริญเติบโต คุณภาพช่อดอก และปริมาณไนโตรเจนสะสมในกล้วยไม้สกุลหวายพันธุ์โซเนีย‘เอียสกุล’", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 49, ฉบับที่ 1 (พิเศษ), มกราคม - เมษายน 2018, หน้า 257-261
Publish Year National Conference 1
2016 exสุภาวดี วงษ์ภมร, inนายกาญจน์เจริญ ศรีอ่อน, inดร.ธรรมศักดิ์ ทองเกตุ, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภธิดา อับดุลลากาซิม, รองศาสตราจารย์, "การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกล้วยไม้สกุลหวายตดัดอกด้วยการให้ปุ๋ยทางน ้าในระบบน ้า Mini-Sprinkler", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 15, 19 - 22 พฤศจิกายน 2016, หาดใหญ่ สงขลา ประเทศไทย
Publish Year International Trademark 1
2022 inดร.ศุภธิดา อับดุลลากาซิม, รองศาสตราจารย์, inนายกาญจน์เจริญ ศรีอ่อน, "ก้อนปลูกกล้วยไม้สำหรับกล้วยไม้ตัดดอก", Kasetsart University, 2022