ประสิทธิผลของวัคซีนป้องกันโรคพีอาร์อาร์เอส (Fostera? PRRS) ต่อการป้องกันเชื้อพีอาร์อาร์เอสในฟาร์มสุกร