ศึกษาธรณีวิทยาแหล่งแร่ยิปซั่ม ด้วยเทคนิคทางธรณีฟิสิกส์ อำเภอนาสาร จังหวัดสุราษฎรธานี