ศึกษาธรณีวิทยาแหล่งถ่านหิน ด้วยเทคนิคทางธรณีฟิสิกส์ บ้านคอนสา ตำบลเชียงกลม อำเภอปากชม จังหวัดเลย