การศึกษาประสิทธิผลการเรียนรู้การจัดกิจกรรมในรายวิชาสัมมนา สำหรับนิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด

Publish Year National Conference 1
2017 inนางสาวรุ่งทิพย์ ไทยสม, อาจารย์, "การศึกษาประสิทธิผลการเรียนรู้การจัดกิจกรรมในรายวิชาสัมมนาสำหรับนิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการตลาด", การประชุมวิชาการ การวิจัยระบบการศึกษาไทย ครั้งที่ ๒, 14 - 15 ธันวาคม 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย