ก่อนระบบกษัตริย์:ลัทธิผู้ก่อตั้งกะเหรี่ยงกรณี เบลาะโข่

Publish Year National Journal 1
2019 inดร.ศรันย์ สมันตรัฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ก่อนระบบกษัตริย์ : จารีตอุดมการณ์อำนาจอ่านระบบสังคมดั้งเดิมเชิงวิวัฒนาการ", Songklanakarin Journal of Social Sciences and Humanities, ปีที่ 25, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2019, หน้า 1-24
Publish Year International Conference 1
2017 inดร.ศรันย์ สมันตรัฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ลำดับอำนาจระบบลัทธิผู้ก่อตั้งกะเหรี่ยงในลำดับวิวัฒนาการสังคมอนาธิปไตยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้", 13TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON THAI STUDIES GLOBALIZED THAILAND? CONNECTIVITY, CONFLICT AND CONUNDRUMS OF THAI STUDIES 15-18 JULY 2017, CHIANG MAI, THAILAND , 15 - 18 กรกฎาคม 2017
Publish Year National Conference 2
2018 inดร.ศรันย์ สมันตรัฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "สังเขปวิวัฒนาการระบบสังคมจากการย้อนอ่านภูมิทัศน์วัฒนธรรมกะเหรี่ยง", Reflection Through the Landscape การประชุมวิชาการภูมิสถาปัตยกรรม 7 สถาบัน ครั้งที่ 3, 25 สิงหาคม 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 inดร.ศรันย์ สมันตรัฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ก่อนระบบกษัตริย์: ลัทธิผู้ก่อตั้ง จากการศึกษา เบลาะโข่ กะเหรี่ยง", เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 10 "คลุมเครือ เคลือบแคลง เส้นแบ่งและพรมแดน ในมนุษยศาสตร์ / Ambiguity, Doubt, Boundaries and Frontiers in the Humanities., 19 - 20 กันยายน 2016, สงขลา ประเทศไทย