ลักษณะหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมเลือกลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Publish Year National Journal 2
2016 exChantima Pipattanadech, inดร.ธนโชติ บุญวรโชติ, รองศาสตราจารย์, "ลักษณะหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมเลือกลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย", วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) , ปีที่ 9, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2016, หน้า 96-105
2016 exบุณณชนก เดชเพ็ชร์, inดร.ธนโชติ บุญวรโชติ, รองศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนรวมที่ลงทุนในหุ้นที่บริหาร โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่ถือหุ้นใหญ่และไม่ถือหุ้นใหญ่โดยธนาคารพาณิชย์", วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์), ปีที่ 9, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2016, หน้า 106-114
Publish Year National Conference 5
2017 inดร.ธนโชติ บุญวรโชติ, รองศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงทางการเงินจากการลงทุนในหุ้นกู้ กรณีศึกษา: สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2560, 28 เมษายน 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exกัญญารัตน์ โพธิศรีวิลัย, inดร.ธนโชติ บุญวรโชติ, รองศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ที่บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่ถือหุ้นใหญ่โดยธนาคารพาณิชย์และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่ไม่ได้ถือหุ้นใหญ่โดยธนาคารพาณิชย์", การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54/2559 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร, 2 - 5 กุมภาพันธ์ 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exบุณณชนก เดชเพ็ชร์, inดร.ธนโชติ บุญวรโชติ, รองศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนรวมที่ลงทุนในหุ้นที่บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่ถือหุ้นใหญ่และไม่ถือหุ้นใหญ่โดยธนาคารพาณิชย์", การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๘, 19 - 20 กุมภาพันธ์ 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exจันทิมา พิพัฒนเดช, inดร.ธนโชติ บุญวรโชติ, รองศาสตราจารย์, "ลักษณะหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมเลือกลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย", การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 38, 19 - 20 กุมภาพันธ์ 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exเอกพงศ์ ศุภเกียรติบัญชร, inดร.ธนโชติ บุญวรโชติ, รองศาสตราจารย์, "สภาพคล่องและศักยภาพในการลงทุนของหลักทรัพย์ในตลาด MAI โดยกองทุนรวม", การประชุมวิชาการในการนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ด้านเศรษฐศาสตร์ ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 10 ประจำปี 2559 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 13 พฤษภาคม 2016, ขอนแก่น ประเทศไทย