โครงการการถ่ายทอดวิธีการเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังอย่างยั่งยืนของเกษตรกรในจังหวัด นครราชสีมา โดยการบูรณาการระหว่างโรงงานแป้งมันสำปะหลัง เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง และหน่วยงานภาครัฐ


แสดงความคิดเห็น

(0)