การเรียนภาษาอังกฤษในฐานะเป็นภาษาสากลของผู้เรียนชาวไทย: ลักษณะเฉพาะทางโครงสร้างคำและประโยค สาเหตุของรูปแบบการใช้ที่ต่างจากเจ้าของภาษา และนัยสำคัญของการสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษในฐานะเป็นภาษาสากล

Publish Year International Journal 2
2021 inดร.นภาศรี ทิมแย้ม, รองศาสตราจารย์, "Thai ELF users' characteristics of relative clauses", Manusya, ปีที่ 24, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม 2021, หน้า 246-269
2018 inดร.นภาศรี ทิมแย้ม, รองศาสตราจารย์, "Patterns and causes of deviations in English verbal inflectional suffixes among Thai ELF learners", 3L: The Southeast Asian Journal of English Language Studies , ปีที่ 24, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2018, หน้า 1-15