การวิเคราะห์ข้อมูลในรายวิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศโดยใช้กฎความสัมพันธ์

Publish Year National Journal 1
2016 inนางสาวสกาวรัตน์ จงพัฒนากร, รองศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์ข้อมูลในรายวิชาการวิเคราะห์ข้อมูล และออกแบบระบบสารสนเทศโดยใช้กฎความสัมพันธ", วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยปทุมธานี, ปีที่ 8, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2016, หน้า 78-83