การวิเคราะห์ข้อมูลของการออกแบบระบบสารสนเทศในรายวิชาสหกิจศึกษาโดยใช้กระบวนการเหมืองข้อมูล