การผลิตแอนติบอดีที่จาเพาะกับเชื้อเบโกโมไวรัสที่เข้าทาลายพืชตระกูลแตงในประเทศไทยและการพัฒนาวิธีการตรวจสอบ