สมบัติ และการย่อยสลายทางชีวภาพ ของโคพอลิเมอร์จากลีแวน และพอลิแลคติกแอสิด (PLA)