การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและประสิทธิภาพการต้านเชื้อแบคทีเรียในดอกและใบจำปี