การเตรียมและศึกษาลักษณะเฉพาะทางกายภาพของสารผลึกร่วมทางยา เพื่อปรับปรุงสมบัติทางเคมีกายภาพของยา

Publish Year International Journal 2
2019 inดร.วีนาวรรณ สมผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสิริมล มาฆทาน, "Characterization of donepezil prepared by cogrinding with salicylic acid and p-aminobenzoic acid", ScienceAsia, ปีที่ 45, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ - สิงหาคม 2019, หน้า 28-35
2016 exMontha Meepripruk, exRatree Bumee, inดร.วีนาวรรณ สมผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ex Pek-Lan Toh, "Crystal Growth and Physical Characterization ofAcyclovir Crystallized with Ascorbic Acid andZinc Chloride", Journal of Life Sciences and Technologies, ปีที่ 4, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2016, หน้า 56-59