การประเมินโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หลักสูตรการพัฒนาขีดความสามารถด้านการบริหารพนักงานระดับ 8 ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

Publish Year International Conference 1
2016 exนางรุ่งรัตนา ฉ่ำสิง, inดร.สุภาสิณี นุ่มเนียม, อาจารย์, "Evaluation of Human Resource Development Project on Management Capacity Building for Level 8 Staff of Bank of Agriculture and Agricultural Cooperatives", International Conference on Human and Community Resources Development, 26 พฤษภาคม 2016, นครปฐม อื่นๆ ประเทศไทย