การศึกษาเพื่อทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงวิวัฒนาการของความรุนแรงในการก่อโรคและการดื้อต่อยาต้านจุลชีพ โดยใช้การวิเคราะห์หน้าที่ยีนทั้งจีโนมในแบคทีเรียก่อโรคที่แยกได้จากสัตว์ป่วยในระบบการผลิตสัตว์ในประเทศไทย

Publish Year International Journal 2
2020 inนางสาวศิริพร คงสร้อย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายสุขสันต์ ฉ่ำสิงห์, exDarunee Satorn, exPanisa Noourai, "Serotypes and antimicrobial resistance profiles of Salmonella enterica recovered from clinical swine samples", Veterinary World, ปีที่ 13, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2020, หน้า 2312-2318
2019 inนางสาวศิริพร คงสร้อย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายสุขสันต์ ฉ่ำสิงห์, exD.Satorn, exP. Noourai, "Serotypes and antimicrobial resistance of Salmonella enterica isolated from clinical samples of diseased pigs", International Journal of Infectious Diseases , ปีที่ 79, ฉบับที่ supp1, กุมภาพันธ์ 2019, หน้า 41
Publish Year International Conference 3
2019 exDarunee Satorn, inนางสาวศิริพร คงสร้อย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวชลาลัย เรืองหิรัญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exChonchanok Muangnapoh, "Antimicrobial Resistance Profiles of Escherichia coli Isolated from Multiple Organs of Diseased Swine in Nakhon Pathom Province, Thailand", RSU International Research Conference 2019, 22 เมษายน 2019, อื่นๆ ประเทศไทย
2018 exTanyanant Kaminsonsakul, inดร.ณัฐกานต์ มีขนอน, รองศาสตราจารย์, inนางสาวชลาลัย เรืองหิรัญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวศิริพร คงสร้อย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Serotype Distribution of Streptococcus suis Isolated from Various Clinical Samples of Diseased Pigs from Seven Provinces of Thailand", The 5th Food Safety and Zoonoses Symposium for Asia Pacific, 6 - 7 กรกฎาคม 2018, สาธารณรัฐสิงคโปร์
2018 inนายสุขสันต์ ฉ่ำสิงห์, inนางภัทรา มูลจิตร, inนางสาวพัชริดา ดิษฐวงศ์, inนายสมยศ ก้านขุนทด, inนางมนธิชา สุวรรณวงค์, inนายเบญจพล หล่อสัญญาลักษณ์, inดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, "Hemolytic Escherichia coli ,Klebsiella pneumoniae and Pseudomonas aeruginosa infection in Captive Pythons (Python reticulatus); case reports in Thailand", 11th International Conference of Asian Society of Conservation Medicine, 28 - 30 ตุลาคม 2018, Denpasar City, Bali
Publish Year National Conference 2
2019 exPanisa Noourai, inนางสาวศิริพร คงสร้อย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวชลาลัย เรืองหิรัญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exChonchanok Muangnapoh, "Phylogenetic characterization of Escherichia coli isolated from diseased swine in Ratchaburi province, Thailand", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ ๕๗ ม.เกษตรศาสตร์, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2019, อื่นๆ ประเทศไทย
2016 inนายสุขสันต์ ฉ่ำสิงห์, inดร.มานะกร สุขมาก, รองศาสตราจารย์, inนายสมยศ ก้านขุนทด, inนางมนธิชา สุวรรณวงค์, inนางสาวน้องนิด เก้าลิ้ม, exสหชัช พุทธปฏิมกข์, inนายณัฐวุฒิ รัตนวนิชย์โรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, "รายงานสัตว์ป่วย:การค้นพบยีนดื้อยาโคลิสติน MCR-1 บนพลาสมิด ในเชื้อ E.coli จากสุกรป่วยในประเทศไทย", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน , 8 - 9 ธันวาคม 2016, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย