การปรับตัวเมื่อสภาพแวดล้อมธุรกิจเปลี่ยนแปลง กรณีศึกษากลุ่มธุรกิจสิ่งพิมพ์และสื่อสาร

Publish Year National Journal 1
2016 inดร.ภัทรกิตติ์ เนตินิยม, รองศาสตราจารย์, "การเปลี่ยนแปลงที่มองเห็นได้กับการปรับตัวทางธุรกิจ กรณีศึกษากลุ่มสื่อ สิ่งพิมพ์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย", NIDA Business Journal, ปีที่ 10, ฉบับที่ 20, ธันวาคม 2016 - พฤษภาคม 2017, หน้า 174-189
Publish Year International Conference 2
2017 inดร.ภัทรกิตติ์ เนตินิยม, รองศาสตราจารย์, "ขนาดของบริษัทที่ใหญ่จะสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีได้ดีกว่าหรือไม่", International conference on technology management, 9 - 11 สิงหาคม 2017, Chicago อิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา
2016 inดร.ภัทรกิตติ์ เนตินิยม, รองศาสตราจารย์, "การปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ชัดเจน กรณีศึกษากลุ่มธุรกิจสื่อมวลชน", International Conference on Social Science and Business 2016, 25 - 27 สิงหาคม 2016, Tokyo ญี่ปุ่น