การทำนายจำนวนจุลินทรีย์ทั้งหมดในน้ำนมดิบโดยใช้ปัจจัยทางกายภาพและเคมีด้วยปัญญาประดิษฐ์