การพัฒนาคำศัพท์อาหารภาษาอังกฤษตามความต้องการและการมีส่วนร่วมของนิสิต

Publish Year International Journal 1
2018 inนางปิยะดา โล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Students' Needs and Vocabulary Development in English for Specific Purposes (ESP) Course", Journal of English Language Teaching and Linguistics, ปีที่ 3, ฉบับที่ 2, สิงหาคม - พฤศจิกายน 2018, หน้า 151-161
Publish Year International Conference 1
2017 inนางปิยะดา โล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Vocabulary Development with Students’ Engagement in Higher Education", 5th Global Conference on Business and Social Sciences , 4 - 5 พฤษภาคม 2017, Kuala Lumpur มาเลเซีย