การประยุกต์ใช้การสำรวจธรณีฟิสิกส์เพื่อสนับสนุนการบูรณปฏิสังขรณ์โบราณสถานและการขุดค้นทางโบราณคี: กรณีศึกษา วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร วัดไชยวัฒนาราม และพระราชวังโบราณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา