การสังเคราะห์และการตรวจสอบสมบัติเฉพาะของเส้นใยอิเล็กโดรสปันโพลี3-เฮกซิลไทโอฟิน(พี3เอชที) เพื่อการเป็นสารตัวนำโฮลในเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดเพอรอฟสไกด์