การจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนและการสอนโดยใช้เทคโนโลยีความจริงเสมือน

  • ทุนพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา

  • โครงการเดี่ยว

  • 2558 (2558-2559)

  • inดร.ไพฑูรย์ ศรีฟ้า, อาจารย์

  • inดร.ไพฑูรย์ ศรีฟ้า, อาจารย์

  • โครงการวิจัยสาขาสังคมและพฤติกรรมศาสตร์

Publish Year International Journal 1
2016 inดร.ไพฑูรย์ ศรีฟ้า, อาจารย์, "การจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนและการสอนโดยใช้เทคโนโลยีความจริงเสมือน", TURKISH ONLINE JOURNAL OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY, ปีที่ 2, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2016, หน้า 1-5
Publish Year International Conference 1
2016 inดร.ไพฑูรย์ ศรีฟ้า, อาจารย์, "LEARNING AND TEACHING ENVIRONMENTS BY USING VIRTUAL REALITY TECHNOLOGY", INTERNATIONAL CONFERENCE ON NEW HORIZONS IN EDUCATION (INTE2016), 13 - 15 กรกฎาคม 2016, Vienna สาธารณรัฐออสเตรีย