การศึกษาการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมเกษตรไทย: เพื่อจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์