รูปแบบการบริหารสถานศึกษาที่ส่งเสริมทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

Publish Year National Journal 1
2021 exผศ.ดร.พรศักดิ์ สุจริตรักษ์, inดร.ดร.สุพัตรา สุจริตรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "รูปแบบการบริหารสถานศึกษาที่ส่งเสริมทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21", วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ปีที่ 15, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2021, หน้า 120-137