วิเคราะห์ญี่ปุ่นศึกษาจากมุมมองของการศึกษาภาษาญี่ปุ่น