โครงการวิเคราะห์ศักย์การผลิตทางนิเวศวิทยา การปรับตัว และการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรประมง