การเพาะเลี้ยงในชนบทและเกษตรเชิงอนุรักษ์เพื่อการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก

Publish Year International Conference 2
2017 inดร.ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "GIS-based for Rural Aquaculture and Conservation Agriculture", The 1st Nontri International Conference " Innovation and Technology for Quality of Life and Sustainable Society" , 26 พฤศจิกายน 2017, สกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
2016 inดร.ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Combating Climate Change with Rural Aquaculture and Conservation Agriculture", International Academic Forum and Cooperation at Savannakhet University, 28 - 29 พฤศจิกายน 2016, สะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
Publish Year National Conference 1
2016 inดร.ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Introducing Rural Aquaculture and Conservation Agriculture to Climate-Smart Villages", การประชุมวิชาการระดับชาติ งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 4 “ความหลากหลายทางชีวภาพ วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ”, 27 พฤศจิกายน 2016, เมืองสกลนคร สกลนคร ประเทศไทย