การเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำในแม่น้ำโขงสายประธานจากโครงการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำ

Publish Year International Journal 1
2019 inนายทศพล จตุระบุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรศ.ดร.ธนพร สุปริยศิลป์, inดร.กอบเกียรติ ผ่องพุฒิ, รองศาสตราจารย์, "The Stream Flow and Water Level Change on Mekong Mainstream from the Hydropower Development Projects at Nakhon Panom, Thailand", International Journal of Environmental and Rural Development (IJERD), ปีที่ 10, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม 2019, หน้า 165-170
Publish Year International Conference 1
2019 inนายทศพล จตุระบุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรศ.ดร.ธนพร สุปริยศิลป์, inนายอมรเดช นวลมณี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายโกศล จันทรเสนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเปลี่ยนแปลงทางอุทกวิทยาเนื่องจากการพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำบนแม่น้ำโขงสายประธานที่จังหวัดนครพนม ประเทศไทย", The 10th International Conference on Environmental and Rural Development (10th ICERD) , 14 - 15 กุมภาพันธ์ 2019, สกลนคร สกลนคร ประเทศไทย