การศึกษาปริมาณน้ำหลากสูงสุดที่อาจเป็นไปได้ และแนวทางที่เหมาะสมในการระบายน้ำผ่านอาคารระบายน้ำล้นของเขื่อน กฟผ.

Publish Year National Journal 2
2020 inดร.ไชยาพงษ์ เทพประสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอภิญญาภรณ์ อินทวงษ์, "การประเมินปริมาณฝนสูงสุดที่อาจเป็นไปได้ของเขื่อนรัชชประภา และเขื่อนบางลาง", วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ปีที่ 30, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2020, หน้า 372-388
2019 exภัทณวัตร ปันแบน, exฎารณี งามลาภ, exอภิชญา มาสริ, inดร.ไชยาพงษ์ เทพประสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบอนุกรมสูงสุดประจำปีและอนุกรมช่วงเวลาย่อยสำหรับการวิเคราะห์แจกแจงความถี่ของปริมาณนํ้าหลาก", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ปีที่ 8, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2019, หน้า 36-45
Publish Year National Conference 1
2018 exนายภัคพล เอื้อธีรศรัณย์, exนายกฤตวัฒน์ สุโกสิ, inดร.ไชยาพงษ์ เทพประสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ณัฐ มาแจ้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์ปริมาณฝนสูงสุดที่อาจเป็นไปได้และปริมาณน้ำหลากสูงสุดที่อาจเป็นไปได้สำหรับเขื่อนสิริกิติ์", การประชุมวิชาด้านชลประทานและการระบายน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 11, 20 มิถุนายน 2018, เมือง นนทบุรี ประเทศไทย