การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิตและระบบซ่อมบำรุงเครื่องจักร