การศึกษาการกระจายของยีนที่กำหนดการสร้างโปรตีนที่สามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันต่อเชื้อ Streptococcus suis สายพันธุ์ต่างๆ ที่แยกได้จากมนุษย์และสุกรในประเทศไทย เพื่อพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยอย่างเร็วและวัคซีน