การเปรียบเทียบประสิทธิภาพวิธีการประมาณแบบช่วงความเชื่อมั่นสำหรับพารามิเตอร์ค่าสัดส่วนในการแจกแจงทวินาม

Publish Year National Journal 1
2016 exณัฎฐวรรณ ทิพย์เลิศ, exปรภาว์ วิบูลย์เจริญศรี, exมินตา อ่วมกระทุ่ม, exอินทุอร ตานี , inดร.จุฑาภรณ์ สินสมบูรณ์ทอง, รองศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบประสิทธิภาพช่วงความเชื่อมั่นสำหรับการประมาณพารามิเตอร์ค่าสัดส่วนทวินาม", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 24, ฉบับที่ 5, ธันวาคม 2016, หน้า 705-716
Publish Year International Conference 1
2016 exณัฎฐวรรณ ทิพย์เลิศ, exปรภาว์ วิบูลย์เจริญศรี, exมินตา อ่วมกระทุ่ม, exอินทุอร ตานี , inดร.จุฑาภรณ์ สินสมบูรณ์ทอง, รองศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบประสิทธิภาพวิธีการประมาณแบบช่วงความเชื่อมั่นสำหรับพารามิเตอร์ค่าสัดส่วนในการแจกแจงทวินาม", International Kasetsart University Science and Technology Annual Research Symposium (I-KUSTARS 2016), 2 - 4 มิถุนายน 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย