วนวัฒนวิทยาและการจัดการพื้นที่ปลูกสัก ภายใต้โครงการรวมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข์-สักสยามินทร์ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสทรงมีพระชนมายุ 84 พรรษา