การรับรู้ความเป็นอาคารเขียวของผู้ใช้อาคาร

Publish Year National Conference 1
2016 inดร.อรช กระแสอินทร์, อาจารย์, "การรับรู้ความเป็นอาคารเขียวของผู้ใช้อาคาร", ประชุมวิชาการสาระศาสตร์ 2559 “วิชาการประสานวิชาชีพ” ครั้งที่ 21, 5 กรกฎาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย