การประยุกต์การตัดสินใจแบบหลายหลักเกณฑ์ในการพัฒนาระบบการประเมินผู้ส่งมอบ

Publish Year National Conference 2
2018 exกิตติศักดิ์ ขอพึ่ง, inดร.พัชราภรณ์ ญาณภิรัต, รองศาสตราจารย์, "การออกแบบหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้ส่งมอบอย่างยั่งยืนสาหรับอุตสาหกรรมยานยนต์โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์ปัจจัย", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ. 2561, 23 - 26 กรกฎาคม 2018, เมือง อุบลราชธานี ประเทศไทย
2016 exนาย ศรัณย์ ชุ่มจินดา, inดร.พัชราภรณ์ ญาณภิรัต, รองศาสตราจารย์, "การจัดอันดับผู้ส่งมอบเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้านสาหรับผู้ค้าปลีกสมัยใหม่ในบริบทด้านความยั่งยืนทางสังคมและสิ่งแวดล้อม: กรณีศึกษา", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6, 11 - 12 กรกฎาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย