แนวทางการเสริมสร้างจิตสาธารณะ ของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Publish Year International Conference 1
2017 inดร.จินตนา กาญจนวิสุทธิ์, รองศาสตราจารย์, "Public Minds of Undergraduate Students at Kasetsart University, Thailand", International Symposium of Education and Psychology-Fall Session (ISEP-FALL 2017), 5 - 7 กันยายน 2017, โซล สาธารณรัฐเกาหลี