โครงการวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษทั้งระบบ

Publish Year International Conference 1
2018 inดร.มาลินี ประพิณวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผศ.ดร.ฤดีรัตน์ ชุษณะโชติ, "The Standard-Based English Curriculum in Thailand: Which Direction Should We Go Next?", the First International Conference on Literacy, Culture, and Language Education (ICLCLE 2018), 6 - 7 ตุลาคม 2018, Bloomington อินดีแอนา สหรัฐอเมริกา