การศึกษาสมรรถภาพทางกายของนิสิตชั้นปีที่ ๑ ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Publish Year International Conference 1
2017 inนางสาวฐิติกมลสิริ ลาโพธิ์, อาจารย์, inนายบรรจบ ภิรมย์คำ, รองศาสตราจารย์, inนายศิริชัย ศรีพรหม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศุภวรรณ วงศ์สร้างทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.มยุรี ถนอมสุข, รองศาสตราจารย์, inนายธารินทร์ ก้านเหลือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายคมกริช เชาว์พานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายบัณฑิต เทียบทอง, อาจารย์, inดร.สมบุญ ศิลป์รุ่งธรรม, รองศาสตราจารย์, inดร.ประพันธ์ เกียรติเผ่า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายต่อศักดิ์ แก้วจรัสวิไล, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาสมรรถภาพทางกายของนิสิตชั้นปีที่ ๑ ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน", The 6th International Conference on Language, Education, Humanities and Innovation 2017, 22 - 23 เมษายน 2017, สิงคโปร์ สาธารณรัฐสิงคโปร์