การสำรวจวิเคราะห์ความต้องการด้านงานวิจัยของตลาดในภาคเอกชนและอุตสาหกรรมในจังหวัดสกลนคร