การวิเคราะห์โครงสร้างประโยคและโครงสร้างวลี ในวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน