การศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการระบายอากาศและสภาวะความสบายของอาคารหอประชุม ขนาด 3,000 ที่นั่ง