การวิเคราะห์แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ในระบบควบคุมตำแหน่งของกระบอกสูบไฮดรอลิก