การสร้างและวิเคราะห์แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของระบบ Passive Suspension ของรถยนต์

Publish Year National Journal 1
2002 inดร.ประกอบ สุรวัฒนาวรรณ, รองศาสตราจารย์, "การสร้างและวิเคราะห์แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของระบบ Passive Suspension ของรถยนต์", วิศวกรรมสาร มก. , ปีที่ 16, ฉบับที่ 47, สิงหาคม - พฤศจิกายน 2002, หน้า 134-149