โครงการพัฒนาและส่งเสริมมาตรฐานและวิธีปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการระบบโซ่ความเย็น (Cold Chain) สำหรับภาคอุตสาหกรรม

Publish Year National Conference 1
2017 exลออรัตน์ ธนาวุฒิกุล, inดร.จุมพล วรสายัณห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์ต้นทุน และความคุ้มค่าของผลิตภัณฑ์เห็ดเข็มทองอินทรีย์อบกรอบ", การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 27 ประจำปี 2560 และการประชุมวิชาการระดับชาติด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 3 ชื่อ ประเทศไทย 4.0 วิจัยขับเคลื่อนสังคม, 3 - 6 พฤษภาคม 2017, เมือง สงขลา ประเทศไทย