การทดสอบความมีประสิทธิภาพของตลาด SET50 Index Options

Publish Year International Journal 1
2016 inดร.วรดี จงอัศญากุล, รองศาสตราจารย์, "A Box Spread Test of the SET50 Index Options Market Efficiency: Evidence from the Thailand Futures Exchange", International Journal of Economics and Financial Issues, ปีที่ 6, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2016, หน้า 1744-1749
Publish Year National Journal 1
2017 inดร.วรดี จงอัศญากุล, รองศาสตราจารย์, "การทดสอบประสิทธิภาพภายในตลาด SET50 Index Options: ความแตกต่างระหว่าง Call Options กับ Put Options", วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์, ปีที่ 24, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2017, หน้า 1-16
Publish Year International Conference 1
2017 inดร.วรดี จงอัศญากุล, รองศาสตราจารย์, "โอกาสในการแสวงหากำไรโดยปราศจากความเสี่ยงในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า การศึกษาเชิงประจักษ์กรณี SET50 Index Options", 2017 International Academic Conference on Business, 2 มกราคม 2017, ฮาวาย สหรัฐอเมริกา