การศึกษาข้อจำกัดของระดับความชื้นสำหรับเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน

Publish Year National Journal 1
2015 inดร.ประกอบ สุรวัฒนาวรรณ, รองศาสตราจารย์, exกรรณิการ์ สุดสม, "การศึกษาข้อจำกัดของระดับความชื้นสำหรับเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน", Research and Development Journal (The Engineering Institute of Thailand), ปีที่ 26, ฉบับที่ 4, มีนาคม - พฤษภาคม 2015, หน้า 77-92