การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมเพื่อพัฒนาการดำเนินงานกลุ่มผ้าทอมัดหมี่: ตำบลบ้านกล้วย อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

Publish Year International Journal 1
2021 inนายสานิต ฤทธิ์มนตรี, อาจารย์, exรองใจ กำเหนิดผล, "APPLYING SOCIAL NETWORK ANALYSIS TO PRODUCTION DEVELOPMENT OF LOCAL HAND-WOVEN GROUP IN THAILAND", PSYCHOLOGY AND EDUCATION, ปีที่ 58, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2021, หน้า 3020-3030