การศึกษาผลกระทบจากการลดภาษีมูลค่าเพิ่มสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ

Publish Year National Conference 1
2017 exลลิตา นาชะนาง, inดร.ชยันต์ พิภพลาภอนันต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีผลในการตัดสินใจต่อประกันรถยนต์ภาคสมัครใจจากนายหน้าธนาคารทิสโก้", การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4 (The 4th NEU National and International Conference 2017) มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, 21 กรกฎาคม 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย